پژوهش و نوآوری صنایع آموزشی

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 4 تجربه
آموزش، مدارس و دانشگاه ها تهران pajhuheshco.com
میانگین حقوق ماهانه
4.7 میلیون
1.6

برنامه نویس

یک سال پیش
Full Stack
تمام وقت

شرکتی با مدیریت اتوبوسی،محل مناسبی برای مدیرانی که چند صباحی از منابع سازمان سواستفاده کنند و شرکت را بدبخت کنند، استفاده از جوانان بی تجربه در پست های سرپرستی، اولویت رفیق بازی بر شایسته محوری، دائما در حال تعدیل نیرو و در عین حال گرفتن نیروهای جدید

نکات مثبت
بیمه
نکات منفی
حقوق ناکافی عدم پرداخت به موقع حقوق مدیریت ضعیف بی نظمی کاری عدم امنیت شغلی
پیشنهاد به دوست:
خیر
جزئیات امتیاز ها:
میانگین کل امتیازات:
تعادل کار/زندگی
حقوق و مزایا
امنیت شغلی/پیشرفت
مدیریت
فرهنگ کار