جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

فرینه فناور

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 2 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران farinehtech.com
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0

تجربه مصاحبه در شرکت فرینه فناور: شرکت فرینه فناور درخواست رسمی خود را مبنی بر عدم به اشتراک گذاری این اطلاعات بر روی پلتفرم جابگای ابلاغ کرده و به این منظور جابگای مجبور به حذف این اطلاعات میباشد.

۴ ماه پیش
مهندس نرم افزار
پذیرفته شدم و قبول کردم
نحوه درخواست شغل:
دوستان و آشنايان
نویسنده این تجربه، 3 تجربه با میانگین امتیاز 1.00 در جابگای ثبت کرده است.
شرکت فرینه فناور درخواست رسمی خود را مبنی بر عدم به اشتراک گذاری این اطلاعات بر روی پلتفرم جابگای ابلاغ کرده و به این منظور جابگای مجبور به حذف این اطلاعات میباشد.
حقوق پيشنهادی شما 0
حقوق پیشنهادی آن‌ها 0
تاریخ مصاحبه Dey 1395
زمان دعوت به مصاحبه کمتر از یک هفته
کل فرايند درخواست تا نتيجه نهايی کمتر از یک ماه